KVKK

KVKK

AYDINLATMA METNİ


Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.


“Club Marco Polo” (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.


Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.


a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:> Veri sorumlusu “OKAN TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.” dir.


b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:


Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;
Kimlik bilgilerinizi(ad soyad, tc kimlik vb.):


• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi


İletişim Bilgileri yönünden(adres bilgileri, telefon, email vb.):


• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi


Fiziksel Mekan Güvenliği bilgilerini(Kamera kayıtları):


• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi


İşlem Güvenliği bilgilerinizi(Club Marco Polo bilgi yönetim sistemi erişim kayıtları, firewall logları):


• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi


Sağlık Bilgilerinizi(Alerji, geçmiş hastalık, devam eden hastalıklar vb.):


• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi


Müşteri işlem bilgilerinizi (Kayıt bilgileri vb.):


• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Amacıyla işlemekteyiz.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:


Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize iş akti nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;
1774 sayılı Kimlik Bildirme kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetleri ile ve COVİD takip nedeniyle sağlık bakanlığı ile,
Elektronik Fatura ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na
Ayrıca müşteri eğer Turizm acentaları vasıtasıyla tesisimize gelmiş ise yine yalnızca ilgili acenta ile,
Şirketimizin dışardan tedarik ettiği otel yönetim yazılımı sağlayan ve sözleşme ile kurumumuza hizmet veren firmalar ile,
Şirketimiz tarafından iş proseslerinin yürütülmesi sırasında Whatsapp veya Telegram gibi platformlarda firma tarafından kurulmuş olan iletişim grupları ile paylaşılabilir ya da direk müşteri ile temasa geçip ilgili uygulamalarda verileriniz kullanılabilir. İletişim gruplarında yer alan personeller Clup Maco Polo tarafından belirlenerek paylaşılabilecektir.


d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:


Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;
• Şirketimiz ’e elden, elektronik posta ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz konaklama ile ilgili kişisel verileriniz ve diğer bilgi/belgeler,
• Şirketimiz ’in çalıştığı tedarikçi firmalar,
• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.


e) Diğer Haklarınız :


KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz’e başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, KVKK BAŞVURU FORMU WEB ADRESİ’den Club Marco Polo Başvuru Formu ’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.